ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK AZ ESHOP-GYORSAN.HU SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1. Szolgáltató:
Bohemiasoft s.r.o. /Kft./
székhelye: Cseh Köztársaság, 370 01 České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85
Cégjegyzékszám: 28090403, Adóazonosító szám: CZ28090403,
bejegyezve a České Budějovice-i Megyei Bíróság által vezetett Cégjegyzék C fejezetének 16675. sz. betétlapjára
banki kapcsolat: 2600080090/2010 – Fio banka a.s. /Rt./
kapcsolattartási e-mail cím: info@eshop-gyorsan.hu
(a továbbiakban “Szolgáltató”)

 

1.2. Megrendelő:
az a természetes vagy jogi személy, aki a megrendelési formanyomtatvány útján befejezi az ESHOP-GYORSAN.hu szolgáltatás megrendelését.
(a továbbiakban “Megrendelő”),
(A Szolgáltató és a Megrendelő együttesen a továbbiakban “Szerződő felek”.)

 

2. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

2.1. A szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés (a továbbiakban “Szerződés”) azzal a pillanattal kerül megkötésre, amikor befejeződik az ESHOP-GYORSAN.hu szolgáltatás (a továbbiakban “Szolgáltatás”) megrendelése, miközben a szerződéskötés elengedhetetlen feltétele a jelen Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban “ÁÜF”) elfogadása. Az ÁÜF a http://www.ESHOP-GYORSAN.hu/altalanos-uzleti-feltetelek.html címen található.

2.2. A Szerződés a fizetési felhívás megfizetésének napjával lép hatályba, amit a Megrendelő a tesztidőszak alatt az adminisztrációs felületen lévő formanyomtatvány segítségével igényel.

 

3. AZ ALAPVETŐ FOGALMAK TÁRGYA ÉS MEGHATÁROZÁSA

3.1. A Szerződés tárgya a felek megállapodása szerint hozzáférés biztosítása webes felülethez internetes árukereskedelem folytatásához, vagy internetes megjelenéshez, a felület folyamatos karbantartása, műszaki támogatás és kiegészítő szolgáltatások, melyek mindegyike fizetés ellenében történik.

3.2. A Szolgáltató és a Megrendelő között a szerződéses kapcsolat a jelen ÁÜF alapján jön létre, és az ÁÜF szabályozza a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

3.3. A Szolgáltató és a Megrendelő között a jelen ÁÜF-ben nem szabályozott jogkapcsolatokat a Cseh Köztársaság jogrendje, különösen a Polgári Törvénykönyv szabályozza.

3.4. Az alapvető fogalmak meghatározása:

3.4.1. ESHOP-GYORSAN.hu SZOLGÁLTATÁS – a Megrendelő internetes megjelenéséhez szükséges szolgáltatások, valamint az olyan további szolgáltatások összessége, amelyek a Megrendelő tulajdonában lévő, tetszőleges, másodlagos domain név üzemeltetéséhez szükségesek. Harmadlagos domain esetében a név csak az alábbi lehetőségek egyikeként választható: www / eshop / shop / e-shop / bolt. A szolgáltatások tartalma és tárgya a Szolgáltató aktuális kínálatában van meghatározva, amely a Szolgáltató http://www.ESHOP-GYORSAN.hu című honlapján van közzétéve.

3.4.2. SZERVER – azoknak a hardver és szoftver eszközöknek az összessége, amelyek révén a Szolgáltató szolgáltatást nyújt a Megrendelőnek. A szerver folyamatosan csatlakoztatva van az internetre.

3.4.3. DOMAIN, DOMAIN NÉV – az a név, amelyet a domain nevek kezelője (harmadik fél) szolgáltat. Ez szolgál a Megrendelő tárhelyének azonosítására és internetes megjelenítésére.

3.4.4. INTERNETES ALKALMAZÁS, MEGJELENÍTÉS ÜZEMELTETÉSE – a saját webes alkalmazások üzemeltetése a Szolgáltató hardver és szoftver eszközei segítségével. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bérelt eszközein több, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló Megrendelővel kell osztoznia.

3.5. A Szolgáltatás létesítésének napja az a nap, amelyen a Megrendelő a Szolgáltatást kifizeti. Az adóköteles teljesítés napja a Szolgáltatás rendes létesítésének, vagy a Szolgáltatás meghosszabbításának napja.

 

4. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Megrendelőnek joga van használni a nyújtott Szolgáltatás által felkínált összes eszközt.

4.2. A Megrendelő igénye alapján a Szolgáltató biztosíthatja a másodlagos domain név regisztrálásának közvetítését. A Megrendelő az ilyen regisztrációhoz átadja a Szolgáltatónak a valós és teljes körű kapcsolattartási adatait. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a másodlagos domain üzemeltetéséért kifizeti a regisztrátornak a regisztrációs díjat, mivel a Szolgáltató nem kezelője a másodlagos domain neveknek.

4.3. A Szolgáltatást a Megrendelő a saját tulajdonában lévő másodlagos vagy harmadlagos domain név üzemeltetéséhez rendeli meg.

4.4. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a saját másodlagos domain nevének regisztrációjáért és a DNS szerverek üzemeltetéséért a domain név kezelőjének (a regisztrátornak) kifizeti a regisztrációs díjat. A Szolgáltató nem minősül másodlagos domain név kezelőnek (/regisztrátornak).

4.5. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltatást nem használja olyan tartalom terjesztésére, amely a hatályos törvényekbe, vagy a jó erkölcsbe ütközik.

4.6. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltatást nem használja pornográf vagy warez anyag terjesztésére.

4.7. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltatást nem használja nem kívánt küldemények – SPAM – terjesztésére. Regisztrációjával a Megrendelő feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy az tájékoztató e-maileket küldjön. A tájékoztató e-mailek címzettjeinek listájáról a Megrendelő bármikor leiratkozhat.

4.8. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltatást nem használja olyan módon, amely a Szolgáltató jogainak megsértéséhez vezetne, vagy amely a szervereszközök megosztott használata mellett a Szolgáltató többi Megrendelőjét hátrányosan érintené.

4.9. A Megrendelő felel a Szolgáltatónak az olyan programok hibái által okozott károkért, amelyeket a Szolgáltatás használata keretében a Megrendelő vitt be vagy telepített.

4.10. Abban az esetben, ha a Szolgáltató felszólítja a Megrendelőt azon adatainak eltávolítására, amelyek károsítják a szoftvert vagy a szerver hardver-eszközeit, a Megrendelő a neki e-mailben küldött felszólítást követően köteles ezeket az adatokat haladéktalanul, azonban legkésőbb 24 órán belül eltávolítani. Amennyiben ezt a Megrendelő nem teszi meg, úgy a Szolgáltatónak joga van arra, hogy a Szolgáltatást egyoldalúan leállítsa. A Szolgáltatás leállításáról a Megrendelő e-mailben kap értesítést.

4.11. A Szolgáltatás megrendelésekor a Megrendelő a számlázáshoz és a Szolgáltatóval való kommunikációhoz köteles valós kapcsolattartási adatokat megadni. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy kapcsolattartási adatait aktualizálja. A Megrendelő egyben kötelezi magát arra, hogy az adminisztrációs hozzáféréshez nem alkalmaz anonimizert.

4.12. A Megrendelő a létesített szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító adatait köteles úgy védeni, hogy azokkal harmadik fél ne élhessen vissza.

4.13. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy az info@eshop-gyorsan.hu e-mail címen haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót a Szolgáltatás minden zavaráról és hibájáról.

4.14. A Megrendelő teljes körűen felel az online szolgáltatás útján közzétett ajánlata és teljes anyaga tartalmáért. Ebben a tekintetben a Szolgáltató mentesül minden jogi felelősség alól. A Megrendelő a saját felelősségére vállalkozik.

 

5. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltató köteles biztosítani valamennyi szoftver és hardver eszközének üzemelését. Ezen kötelezettség alól kivételt képeznek azok a helyzetek, amelyeket a Szolgáltató nem befolyásolhat, s amelyek semmilyen módon nem előzhetők meg. Ide tartoznak például a különböző katasztrófák, a vis maior, a szervert vagy az alkalmazást érő olyan irányított támadások, amelyek célja a Szolgáltatás üzemen kívül helyezése, de ide tartozik a nyilvános telekommunikációs hálózatok kiesése, vagy a Szolgáltatás üzemeltetésének biztosításához elengedhetetlenül szükséges cselekmények (pl. a hardver-karbantartás, a szoftver és a szerver-konfiguráció frissítése és a szerver hardver komponenseinek cseréje) bekövetkezése is.

5.2. A Szolgáltatás helyes működéséhez elengedhetetlen technológiai eszközeit a Szolgáltató köteles folyamatosan ellenőrizni. A Szolgáltató a hirtelen fellépő katasztrófahelyzetekben, vagy az elengedhetetlenül szükséges, de előre tervezett esetekben jogosult a Szolgáltatást leállítani. A Szolgáltató a www.ESHOP-GYORSAN.hu oldalon tájékoztatja a Megrendelőt a Szolgáltatások leállításáról. Abban az esetben, ha a Szolgáltató nem képes biztosítani a Szolgáltatás folyamatos üzemelését, és ha a naptári hónapban legalább egy kiesés időtartama hosszabb, mint 30 perc, akkor a Szolgáltató köteles a Megrendelőnek a kiesések összesített idejére időarányosan a Megrendelő által a Szolgáltatásért fizetett összeg tízszeresét megfizetni. Ezt a térítést a Szolgáltató a következő szolgáltatási időszakban a Szolgáltatás leszámlázásakor a Megrendelőnek adott kedvezményként veszi figyelembe. Abban az esetben, ha a következő szolgáltatási időszakban a Megrendelő a Szolgáltatást nem veszi igénybe, akkor a Szolgáltató a Megrendelő számlája / adóbizonylata alapján fizeti meg ezt az összeget a Megrendelőnek. A kieső időbe nem számít bele azoknak a szolgáltatás-kimaradásoknak az ideje, amelyeket a Szolgáltató szerviz, vagy egyéb szükséges beavatkozásként előre bejelent, s amelyekre a Megrendelőt a bejelentkezést követően az adminisztrációs felület nyitó oldalán figyelmezteti.

5.3. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltatást és az adatokat harmadik fél illetéktelen beavatkozásával szemben megvédi. Abban az esetben, ha egyszerre kerül veszélybe a Szolgáltatás üzemeltetésének biztonsága és a Szolgáltatás folyamatos üzemeltetése, akkor a Szolgáltatás üzemeltetésének biztonsága élvez prioritást.

5.4. A Szolgáltatónak elegendő idővel korábban figyelmeztetnie kell da Megrendelőt, hogy közeledik annak az időszaknak a vége, amelyre a Megrendelő a Szolgáltatást előfizette. A Szolgáltató ennek e-mail útján tesz eleget, amelyet legalább 10 nappal a lejárati idő vége előtt küld el a Megrendelőnek.

5.5. A Szolgáltatónak joga van a Szolgáltatást inaktívvá tenni az olyan Megrendelő esetében, aki az esedékességhez képest több mint 14 napos késedelemben van a számla megfizetésével, legyen szó akár az ESHOP-GYORSAN.HU szolgáltatásáról, vagy más olyan teljesítésről, amelyet a Szolgáltató az internetes üzlet üzemeltetésével, vagy a Megrendelő megjelenítésével összefüggésben (például a megjelenés fizetős grafikai kialakítására vonatkozó kérés alapján, stb.) a Megrendelő saját kérésére végzett el. A Szolgáltatónak joga van a Szolgáltatás teljes befejezésére abban az esetben, ha a Megrendelő az esedékességhez képest több mint 21 napos késedelemben van a számla megfizetésével. A Szolgáltatás megszüntetésével nem szűnik meg a Megrendelő azon kötelezettsége, hogy a kapott szolgáltatásokért a tartozás összegét megfizesse. A Szolgáltatás inaktívvá tételéről vagy befejezéséről a Megrendelő e-mail útján kap értesítést.

5.6. A Szolgáltatónak joga van a Megrendelőnek nyújtott Szolgáltatást egyoldalúan befejezni akkor, ha a Megrendelő alkalmazásának üzemeltetése következtében károsul a Szolgáltató többi Megrendelője, vagy akkor, ha a Megrendelő megsérti a 4.5. – 4.8. pontokban írt kötelezettségeit. A Szolgáltatás befejezéséről a Megrendelő ugyancsak e-mail útján kap értesítést.

5.7. A Szolgáltató nem felel azokért az esetleges pénzügyi veszteségekért, anyagi veszteségekért, vagy más jellegű veszteségekért, amelyek a Megrendelő Szolgáltatásának hozzáférhetetlensége, illetve adatainak sérülése vagy elvesztése miatt keletkezhetnek. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás hozzáférhetetlenségét bizonyíthatóan a Szolgáltató idézte elő, akkor a kárért a Szolgáltató a Szolgáltatás hozzáférhetetlenségi ideje és a Szolgáltatás teljes kifizetett ideje által meghatározott arányban felel. Lásd az 5.2. szakaszt.

5.8. A Szolgáltató nem felel a Megrendelő webes megjelenésének tartalmáért és a Megrendelő által közzétett információk valós voltáért. Ezért nem köteles ellenőrizni a kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, sem azokat az információkat, amelyeket az ilyen termékekről, vagy szolgáltatásokról a Megrendelő közöl. Azaz harmadik félnek nincs joga arra, hogy a Szolgáltatótól kártérítést igényeljen, sem arra, hogy vele szemben egyéb jogi felelősségre vonást érvényesítsen a Megrendelő által közölt információk miatt.

 

6. A SZOLGÁLTATÁS ÁRA ÉS A SZOLGÁLTATÁS KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA

6.1. A Szolgáltatásra 1 hónapos, 6 hónapos, 1 éves, 2 év, 3 év, 4 év vagy 5 év időtartamra lehet szerződni. A Szolgáltatás automatikusan meghosszabbodik az eredeti Szerződésben foglalt időtartammal, ha a Megrendelő legkésőbb a Szerződésben foglalt időtartam lejárata előtt 14 nappal nem kézbesíti a Szolgáltatónak a Szolgáltatás megszüntetése iránti kérelmet.

6.2. A Szolgáltatás befejezhető felmondással is. Ez indok megadása nélkül megtehető. A felmondás elektronikus formában a kapcsolattartáshoz megadott e-mail címekre küldhető el. A felmondási idő 14 nap, amely a felmondás másik szerződő félnek történő igazolt kézbesítését követő nappal kezdődik.

6.3. Abban az esetben, ha a Megrendelő szándékosan rontja a Szolgáltató jó hírét a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatástól elállni. A Szerződéstől való elállás a Megrendelőnek történő igazolt kézbesítés napját követő nappal válik hatályossá.

6.4. A Megrendelő csak akkor tarthat igényt a Szolgáltatásért fizetett összeg arányos részének visszatérítésére a Szolgáltatásból még hátralévő időre, ha a Szolgáltatás a Szolgáltató részéről történt felmondással fejeződött be.

6.5. A Megrendelő a Szolgáltatást csak a Szolgáltató beleegyezésével ruházhatja át harmadik személyre. A Szolgáltató a beleegyezését elektronikus formában küldi el a Megrendelő e-mail címére. A Szolgáltatást ily módon megszerző félnek a Szolgáltatás megkezdése előtt ki kell jelentenie, hogy elfogadja a jelen ÁÜF-et és át kell vállalnia az eredeti Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben fennálló összes kötelezettségét.

 

7. PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS

7.1. A Prémium szolgáltatást egy éves időtartamra lehet előfizetni. A Prémium szolgáltatás automatikusan meghosszabbodik az eredeti Szerződésben foglalt időtartammal, ha a Megrendelő legkésőbb a Szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt 14 nappal nem kézbesíti a Szolgáltatónak a Szolgáltatás megszüntetése iránti kérelmet.

7.2. A Prémium szolgáltatás befejezhető felmondással is. Ez indok megadása nélkül megtehető. A felmondás elektronikus formában a kapcsolattartáshoz megadott e-mail címekre küldhető el. A felmondási idő 14 nap, amely a felmondás másik szerződő félnek történő igazolt kézbesítését követő nappal kezdődik.

7.3. A Szolgáltató 99,9%-os havi rendelkezésre állást garantál a Prémium szolgáltatás keretében. A rendelkezésre állás egy külső, a Szolgáltatótól független monitorozó cég által kerül mérésre. A rendelkezésre állás mérése és százalékos kalkulálása mindig naptári hónapokra lebontva történik.

7.4. A Szolgáltató havonta publikálja a Prémium szolgáltatás rendelkezésre állási adatait, megjelölve a mérés forrását (a mérést végző céget).

7.5. Abban az esetben, ha a rendelkezésre állás egy naptári hónap során nem éri el a 99,9%-ot, a Prémium szolgáltatás ingyenesen meghosszabbításra kerül 1 hónappal az érintett ügyfeleknél.

7.6. A Prémium szolgáltatás tartalma és ára a Szolgáltató árlistájában kerül feltüntetésre.

7.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő szándékosan rontja a Szolgáltató jó hírét, a Szolgáltató jogosult a Prémium szolgáltatástól elállni. A Szerződéstől való elállás a Megrendelőnek történő igazolt kézbesítés napját követő nappal válik hatályossá.

7.8. A Megrendelő csak akkor tarthat igényt a Prémium szolgáltatásért fizetett összeg arányos részének visszatérítésére a Prémium szolgáltatásból még hátralévő időre, ha a Szolgáltatás a Szolgáltató részéről történt felmondással fejeződött be.

7.9. A Prémium szolgáltatás ügyfél általi megszüntetése esetén az egyéb szolgáltatások folytatólagos biztosításáért a Szolgáltató az árlistájában feltüntetett díjakat számítja fel.

 

8. FIZETÉSI FELTÉTELEK

8.1. Amint a Megrendelő kitölti az éles Szolgáltatásra történő áttéréshez szükséges formanyomtatványt, részére automatikusan kiküldésre kerül a fizetési felhívás (proforma számla).

8.2. A Szolgáltató a fizetés beérkezését követő munkanapon a Szolgáltatásért kapott fizetést összepárosítja a Megrendelő proforma számlájával. A Szolgáltató az összepárosítást követően állítja ki az adóügyi bizonylatot, azaz a számlát.

8.3. A szolgáltatási idő lejárata előtt tíz nappal a Megrendelő felé kiállításra kerül a következő időszakra szóló számla, amely a Megrendelőnek e-mailben kerül kiküldésre.

8.4. Amennyiben a Megrendelő a számlát az esedékességi időn belül nem fizeti ki, úgy automatikusan kiküldésre kerül az 1. sz. fizetési felszólítás. Amennyiben a számla a póthatáridőn belül sem kerül kifizetésre, úgy a Megrendelőnek elküldésre kerül a 2. sz. fizetési felszólítás, és ezzel egyidejűleg megtörténik az oldal inaktívvá tétele. Amennyiben a számla a 2. sz. fizetési felszólításban megadott határidőn belül sem kerül kifizetésre, úgy a Megrendelő webáruházát törlik a rendszerből. Abban az esetben, ha a felek a Szolgáltatás időtartamát tekintve egy hónapnál hosszabb időben állapodtak meg, a Szolgáltató jóváíró számlát állít ki, amely a tartozás összegét éppen egy hónapos időszakkal csökkenti.

8.5. Ugyanezek a fizetési feltételek érvényesek a speciális szolgáltatásokra is (pl. személyre szabott grafika, lábléc szövegének eltávolítása, stb.). A speciális szolgáltatások többletszolgáltatásnak tekintendők.

8.6. Az ÁFA fizetésére kötelezett európai uniós Megrendelők, akiknek a székhelye nem a Cseh Köztársaságban van, kezeskednek azoknak az adataiknak a helyességéért, amelyeket ezen adó fizetőjeként magukról megadnak.

8.7. A Szolgáltató az összes adóügyi bizonylatot, proforma számlát, számlát, fizetési felhívást és emlékeztetőt elektronikus formában küldi el.

8.8. Ha a felhasználó engedélyezi az automatikus fizetést, a következő előfizetési időszakot a felhasználó bankkártyájával fizetésre kerül. Sikeres fizetés esetén a felhasználó automatikusan számlát kap. Amennyiben a fizetés sikertelen, a felhasználó díjbekérőt kap, lásd: 8.1 Az előfizetés automatikus fizetése bármikor letiltható az administrator menüben, a "Számlák" almenüpontban.

 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről, valamint az egyes törvények módosításáról szóló, többször módosított 101/2000 Sb. sz. törvénnyel összhangban jár el, azaz védi a visszaéléssel szemben a Megrendelő személyes adatait, s azokat soha nem adja át harmadik félnek. A személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás rendes működéséhez, a Megrendelővel folytatott közvetlen kommunikációhoz és statisztikai célokra használhatja fel.

9.2. A Megrendelő elfogadja azt a tényt, hogy az összes kiállított számviteli bizonylat (számla és proforma számla) elektronikus úton, azaz e-mailben és pdf formátumban kerül elküldésre a Megrendelőnek.

9.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen ÁÜF módosítására, miközben erről a tényről köteles a Megrendelőt az adminisztrációs felület kezdőlapján, a bejelentkezést követően megjelenő információknál tájékoztatni.

© Bohemiasoft s.r.o. Minden jog fenntartva.

A webáruház létrehozása folyamatban, kérjük, várjon...
(A művelet eltarthat néhány másodpercig.)